Metsakasti küla, Taganiidu tee 32 detailplaneering

 09.10 – 22.10.2017 tööpäevadel kell 8.30 – 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, Taganiidu tee 32 (Viimsi Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldus nr 636) detailplaneering.

Planeeritav 3 636 m² suurune ala asub Metsakasti külas Uuesauna/Taganiidu tee äärsel alal, mis lõunast piirneb hoonestatud elamukrundiga Taganiidu tee 34, läänest kinnistuga Nurme haljak ning põhjast ja idast kinnistuga Uuesauna/Taganiidu tee. Maa-ala on tasase reljeefiga hoonestuseta ja kõrghaljastuseta looduslik rohumaa.

Kinnistu Taganiidu tee 32 detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 02-17, märts 2017; põhijoonise väljatrükk: 21.03.2017) moodustatakse üks 1 335 m² suurune üksikelamumaa krunt ja üks 2 301 m² suurune tee- ja tänavamaa krunt ning määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 meetrit) ja kahe ühekorruselise abihoone (H = 4,5 meetrit) ehitamiseks, krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 267 m² (20% krundi pindalast). Tee- ja tänavamaa krunt antakse tasuta valla omandisse.