Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Pringi külas, Pugomanni maatükk III kehtestatud detailplaneeringu alal Tammelaane tee 7 kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks

 

Viimsi Vallavalitsuse ehitusametile on esitatud Tammelaane tee 7 krundile, Pringi külas, Viimsi vallas üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud asendiskeemile soovib omanik suurendada  detailplaneeringus ette nähtud hoonestusala 10% .  

Tammelaane tee 7 kinnistu asub alal, kuhu Viimsi Vallavalitsuse 13.06.2003 korraldusega nr 435 on kehtestatud Pugomanni maatükk III detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud hoonestusala suuruseks 242m². Projekteerimistingimuste taotleja soovib suurendada hoonestusala 10% ulatuses kuni 266,2 m²-ni lõunapoolses (hoovipoolses) osas.

Vastavalt ehitusseadustiku (EhS) § 27 lõike 4 punktile 2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Antud juhul projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringuga määratud hoonestusala laiendamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid.

Kehtivas detailplaneeringus on märkusena kirjas, et ehitusala asukohta on võimalik põhjendatud juhtudel täpsustada projekteerimistingimustega.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena EhS § 28 ja 31 lõike 1 alusel.

  1. Projekteerimistingimuste eelnõu on huvitatud isikutele kättesaadav Viimsi Vallavalitsuse veebilehel ja Viimsi Vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
  2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.
  3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Vaata ka: Eramu eskiisprojekt

Ehitusamet