Puulehtede äravedu

Viimsi vallavalitsus korraldab taaskord Viimsi poolsaarel sügisese lehtede äraveo kampaania.

Kõikidel huvilistel palume lehekottide arvust teada anda oma küla külavanematele, kes jagavad välja ka lehekotid, alevike puhul (Haabneeme ja Viimsi alevik) tuleb informatsioon saata e-posti teel puulehed@viimsivv.ee (e-postis tuua välja aadress, täisnimi, lehekottide arv – kuni 6 kotti ja kontakttelefon) hiljemalt 23. oktoobriks. Maksimaalne kogus lehekotte, mida vald ära viib, on kuni 6 lehekotti (ühe koti maht 150 liitrit) kinnistu kohta.

Äraviimise eelduseks on valla poolt antud lehekottide kasutamine, mis on täidetud ainult lehtedega. Palume muid jäätmeid (muru, oksad, rohitud taimed, olmepraht, ehituskeemia) mitte kottidesse panna, vastasel juhul jätab kommunaalamet kotid ära viimata ja need peab kinnistuomanik ise jäätmejaama ära viima. Eelmisel aastal oli mitmeid juhuseid, kus kotid sisaldasid kõike muud peale lehtede sh olmeprügi ning muud mittesobilikku. Lehekottide äravedu teostab Viimsi valla kommunaalameti brigaad. Palume kotid siduda või muud moodi sulgeda. Juhul kui kotile tekivad augud, siis palume need teibi või muu vahendiga ära parandada.

Sellel aastal kogutakse kõigilt kuni 6 lehekotti tingimusel, et need on õigeaegselt välja tõstetud. Vältimaks hilisemaid lehekottide toomisi, salvestame kogu tegevuse pardakaameratega. Lehekotid tuleb välja tõsta 9. novembril kell 7.00 hommikul.

Vald viib ära vaid need lehekotid, mis on täidetud avalikust ruumist koristatud või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit puulehtedega (teemaad, haljakud, alleed jms alad). Kindlasti on aga igal kinnistul lehti rohkem. Siinkohalt tuletab vallavalitsus meelde, et käesolevast aastast on kinnistu omanikel võimalik kinnistusiseseid lehti ja muid biojäätmeid tasuta ära anda nii (kogumahuga kuni 1 m3) Pärnamäe jäätmejaama (Tallinna haldusterritooriumil) kui ka tasuta biojäätmeid Püünsi jäätmejaama (kogumahuga 0,6 m3).

Hea soovitus on niita tihedasti muruplatse, kuhu puulehed on kukkunud ning seeläbi purustada niitmise käigus puulehed väikesteks osadeks. Selline tegevus hoiab kokku nii aega kui ka tagab kevadel kauni ja hästi väetatud muru, sest purustatud lehed on hea väetis rohttaimedele. Temaatikast kirjutatakse põhjalikumalt SIIT.

Kommunaalamet

Puulehtede äravedu