Spordiklubid saavad toetust taotleda

 Sel aastal on Viimsi valla ja Tallinna linna kokku 73 spordiklubis treenimas 2069 Viimsi valla last ja noort. Nendest 1715 saavad Viimsi valla poolt spordipearaha toetust, mis on eraldatud spordiklubidele.

1. oktoobrist kuni 1. novembrini on spordiklubidel võimalus taotleda 2018. aastaks rahvastikuregistri järgi Viimsi valla 7–19-aastastele lastele ja noortele, sealhulgas puuetega lastele ja noortele ning inimestele, kes on tunnistatud püsivalt töö- võimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti, sporditegevuse korraldamise toetust pearaha infosüsteemi PAI kaudu.

Nõuded spordiorganisatsioonile, kes saavad taotleda spordipearaha toetust:

  • harrastajate arv on vähemalt 20, olenemata Eesti rahvastikuregistri elukohaandmetest;
  • harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treenerikutse 4. kutsestandardi tasemega treenerid ning kuni 100 harrastaja kohta eri spordialal on vähemalt üks treenerikutse 5. või kõrgema kutsestandardi tasemega treener. Treenerikutse kutsestandardi taset arvestatakse toetuse andmisel alates 5. tasemest ühele spordiorganisatsioonile ühe treeneri kohta;
  • spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  • 5. või kõrgema kutsestandardiga treener saab valida ühe toetust saava spordiorganisatsiooni ja peab olema toetust saava spordiorganisatsiooni kinnitanud pearaha arvestamise infosüsteemis.

Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ja aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ning teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

Toetust määratakse üks kord aastas (perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) ning see makstakse toetuse saajale (spordiklubile) välja temaga sõlmitava lepingu alusel. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse erinevatest näitajatest: spordiklubi harrastajate arvust ja vanusest, spordiala liigist, spordiala eelisarendatavusest (Viimsi vallas – jalgpall, korvpall, käsipall, murdmaasuusatamine, purjetamine, sulgpall, ujumine), spordialaliidu võistluste edetabelikohtadest ja treeneri kvalifikatsioonist.

Kuni 1. detsembrini on lapsevanemal võimalus kinnitada oma laps toetuse saajate hulka veebikeskkonnas, valides vasakpoolsest valikute tulbast “uus kinnitus”. Keskkonnas eesti.ee, kus eelnevalt on kinnituste tegemine olnud võimalik, enam seda toimingut kahjuks teha ei saa. Kõige operatiivsemalt saavad lapsevanemad sellekohast infot otse spordiklubidelt, kus nende lapsed on juba treenimas või kavatsevad seda teha.

Jooksva aasta sees on PAI andmebaasis olevate treeningrühmade nimekirjades võimalik teha ka muudatusi. Kui harrastaja loobub mingil põhjusel trennis käimisest, siis peavad lapsevanem ja spordiklubi hoolitsema selle eest, et loobuja treeningrühma nimekirjast eemaldatakse. Sellega vabaneb spordiklubis pearahaga toetatav koht, mille saab täita uue harrastaja treeningrühma lülitamisega. Siinkohal on tungiv palve spordiklubidele ja lapsevanemetele nende muudatuste kohta PAI andmebaasis vastavad toimingud võimalikult operatiivselt teostada.

Toetus eraldatakse spordiorganisatsioonile tegevuskulude katmiseks toetamaks Viimsi valla noorte mitmekülgset arengut. Toetus ei vabasta lapsevanemat treeningrühma osalustasu maksmisest.

Kaija Mägi

Huvihariduse ja sporditöö koordinaator