OSTUTINGIMUSED

E-POE KASUTUSLEPING
Rannamaa OÜ (registrikood 11021071, juriidilise aadressiga Eha tee 31, Viimsi vald, Harjumaa 74018) (edaspidi “Müüja”) ja klient, kes vormistab viimsilane.ee e-poes tellimuse (edaspidi “Ostja”), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi “Kasutuslepingu”).

1. E-POOD
Viimsilane.ee e-pood on Müüja poolt loodud portaal/internetipood, mille vahendusel toimub teenuste müük Ostjale.

2. ÜLDSÄTTED
2.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi sadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2 Müüjal on õigus mistahes ajal teha e-poes muudatusi.
2.3 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada selelst elektronposti teel kirjalikult Ostjat.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
3.1 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.2 Pärast soovitud teenuse valikut kohustub Ostja sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, ettevõtte nimi, kontakt elektronposti aadress) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel(Swedbank, SEB, LHV Pank, Nordea, Danske Bank või Krediidipank) või pangaülekandega Rannamaa OÜ arvelduskontole(Swedbank EE412200221031212264).

Tellimus tühistatakse, kui Ostja ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.

3.3 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tulenevate tagajärgede eest.
3.4 Müük toimub siis, kui Ostja on saatnud e-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4.HINNAD
4.1. Kõik e-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja pakkuma teenust kasutajale vastava teenuse tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Müüjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. OSTULEPINGUST TAGANEMINE
6.1 Ostja võib igal hetkel loobuda tellimusest enne teenuse eest tasumist.
6.2 Pärast teenuse eest tasumist loetakse osapoolte omavahelist tehingut lõppenuks.

6. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
6.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.
6.2 Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse seoses teenuse osutamisega Ostjale.
6.3 Müüja Ostja poolt sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Maksekeskuse (Maksekeskus AS www.maksekeskus.ee) turvalisesse keskkonda.
6.4 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
6.5 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), telefoninumber, kasutatud makseviis, e-poe Kasutuslepinguga nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
6.6 Isikuandmeid töötleb Rannamaa OÜ,  Eha tee 31, Viimsi vald, 74018, registrikood 11021071.
6.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
6.8 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
6.9 Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks.
6.10 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

7. VASTUTUS
7.1 Ostja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
7.2 Ostja vastutab täielikult e-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

8. ERIMEELSUSED
8.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

9. KASUTAMISTINGIMUSED
9.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.
9.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Ostja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.