Kohaliku omaalgatuse programm on AVATUD!

2019. aasta sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober. Infopäev kohaliku omaalgatuse programmist toetuse taotlejatele toimub esmaspäeval, 16. septembril 2019 Omavalitsusmajas (Sirge 2, Tallinn) kell 13.00-16.00.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

  • Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus.

  • Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides.
  • Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@hol.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtpäevaks kell 16.30.

Täpsemad juhendid ja vormid on kättesaadavad SIIT