Lugupeetud lapsevanemad!

13.02.2018

Märtsikuus alustame taas munitsipaallasteaia rühmade komplekteerimisega uueks õppeaastaks. Palume kõigil vanematel, kes on lisanud oma lapse munitsipaallasteaia järjekorda, üle vaadata oma kontaktandmed haridusteenuste süsteemis Arno (http://piksel.ee/arno/viimsi). Muudatusi taotluses saab teha kuni komplekteerimise alguseni.

Kui lapsevanemal ei ole ligipääsu süsteemile, siis palume ühendust võtta MLA Viimsi Lasteaiad sekretäri või vallavalitsuse alushariduse spetsialistiga. Ühtlasi palume kõigil vanematel, kes kevadel planeerivad minna reisile, on lähetuses või muul moel viibivad eemal, kontrollida regulaarselt e-posti. Koha eraldamisel tuleb see Arno süsteemis aktsepteerida kahe nädala jooksul ning leping sõlmida kolme nädala jooksul koha aktsepteerimisest alates. Kui koht on lapsele pakutud ja vanem ei ole seda kahe nädala jooksul aktsepteerinud, siis pakkumine aegub ning laps kustub lasteaiakohtade järjekorrast.
Kõik need lapsevanemad, kelle laps käib hetkel eralasteaias või planeerivad last eralasteaeda panna, aga on teinud munitsipaallasteaia koha taotluse algavaks õppeaastaks ning ei soovi, et nende laps algaval õppeaastal, ehk septembrist 2018 munitsipaallasteaeda läheks, peaksid õppeaastat edasi lükkama Arno süsteemis enne kohapakkumist. Sellisel juhul säilib õigus eralasteaiatoetusele. Eralasteaiatoetuse saamiseks ei pea olema munitsipaallasteaia koha järjekorras, seega kui ei ole soovi panna last munitsipaallasteaeda ja tahetakse kasutada eralasteaia teenust kuni kooliminekuni, siis võib taotluse Arno süsteemis tühistada. Kui aastat lükatakse edasi peale meiepoolset kohapakkumist, siis septembrist 2018 katkeb eralasteaiatoetus (v.a erandid rakendussätete põhjal).
Küsimuste korral palume pöörduda:

Svetlana Kubpart                                                        Mare Mardim                                  
Alushariduse spetsialist                                              MLA Viimsi Lasteaiad sekretär
svetlana@viimsivv.ee                                                  mare@viimsilasteaiad.ee
Tel 602 8844                                                              Tel  608 0162