Pringi küla üldkoosolek külavanema valimiseks 22.mail

13.04.2018

Viimsi Vallavalitsus kutsub kokku Pringi küla üldkoosoleku külavanema valimiseks 22. mail 2018 algusega kell 19.00 Rannarahva Muuseumis (Nurme tee 3).

Külavanema kandidaadiks võib olla Pringi küla täisealine isik.

Kandidaadil tuleb esitada kirjalik nõusolek.

Nõusolek kandideerimiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist. Esitatud kandidaatide nimed avaldatakse Viimsi valla veebilehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.

Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse §-des 61-65.

Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.

Külavanema valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel antud külas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi Vallavalitsus