Püünsi külavanema valimised 28.jaanuaril Püünsi Koolis

28.12.2015

28. jaanuaril 2016 toimub peale Püünsi küla üldkoosolekut Püünsi külavanema valimine.

Külavanema kandidaadiks võib olla Püünsi küla täisealine isik. Kandidaadid registreeritakse Viimsi Vallavalitsuses hiljemalt 1 nädal enne valimiste toimumist. Kandidaadil esitada kirjalik nõusolek.

Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61-66.
Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.

Valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel Püünsi külas elavad vähemalt 18- aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi Vallavalitsus