Raietööd Haabneeme alevikus asuval Tammikumetsa kinnistul

Eelmisel neljapäeval, 10. detsembril, laekus Viimsi Vallavalitsusele kohalike elanike poolt info ulatuslike raietööde kohta Viimsi vallas Haabneeme alevikus asuval Tammikumetsa kinnistul.

Kuna Viimsi vallavalitsus mainitud  piirkonda ühtegi raieluba väljastanud ei olnud, siis saatsime koheselt kohapeale asja kontrollima valla järelevalveinspektori. Kohapeal selgus, et antud kinnistule on riigi Keskkonnaamet väljastanud metsateatise lageraieks.

Edasise info saamisel pöördus vald riigi Keskkonnaameti poole palvega koheselt raietööd antud alal peatada ning Tammikumetsa kinnistule väljastatud metsateatis ümber vaadata. Seda kõike lähtuvalt 13.10.2009 kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringust „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“. Selle alusel on antud ala märgitud väga väärtusliku metsaga haljastuks, mis arvestades ümbritsevat ehitustegevust peaks kindlasti alles jääma.

Reedeks, 11. detsembriks, laekus riigi Keskkonnaameti selgitus. Keskkonnaamet on arvamusel, et kõnealune teemaplaneering ei saa olla Tammikumetsa kinnistule kavandatud raie keelamise aluseks.

Metsaseadusest tulenevalt ei tuvastatud sellist vastuolu, mis oleks olnud aluseks metsateatisega kavandatud tegevuse keelamiseks. Riigi Keskkonnaamet selgitas, et planeering saab olla metsateatisega kavandatud uuendusraie keelamise aluseks vaid siis, kui piirangud raieliigile ja lageraie tegemisel langi suurusele ja vanusele on seatud planeeringuga ning piirangute seadmine on maaomanikuga kokku lepitud. Viimsi valla teemaplaneeringus ei ole paraku täpseid piiranguid raieliigile ja lageraie tegemisel langi suurusele ja vanusele otseselt välja toodud ning puudub ka vastav kokkulepe maaomanikuga.

Siinkohal rõhutame aga asjaolu, et lähtuvalt Viimsi valla üldplaneeringust ja üldplaneeringu teemaplaneeringust ei ole antud alale hoonete rajamine lubatud. Samuti on lähtuvalt metsaseadusest kinnistuomanikul kohustus viie aasta jooksul peale raie teostamist rakendada metsa uuendamise võtteid, milleks on maapinna ettevalmistamine puuseemnete külvamiseks ja puude istutamise võimaldamiseks või loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks, metsakultuuri hooldamine või loodusliku uuenduse tekke ja arengu soodustamine muul viisil.

Kurb on tõsiasi, et kehtiv metsaseadus annab riigi Keskkonnaametile volitused lubada tiheasustusalal ja eluhoonetega palistatud alal lageraiet ilma, et kohalik omavalitsus omaks kavandatavatest tegevustest vähimadki ülevaadet. Metsaseaduse sellekohasele puudusele on omavalitsused korduvalt tähelepanu pööranud juba aastaid, kuid siiani pole seaduseloojad pidanud piisavalt põhjendatuks kehtivat seadust muuta, et riigi ning omavalitsuse koostööd raielubade väljastamise valdkonnas parandada.