Valmis Viimsi mandriosa rohevõrgustiku toimivuse uuring

Valminud on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kavandatud rohevõrgustiku toimivuse uuring.

Viimsi vallavolikogu kehtestas 2009. aastal Viimsi valla rohevõrgustiku teemaplaneeringu. Viimase kahe aasta vältel tehtud uuringu eesmärk oli analüüsida planeeritud rohevõrgustiku toimivust tänastes oludes ehk seda, kas teemaplaneeringuga kavandatud meetmed on piisavad jätkusuutliku sidusa ja toimiva rohevõrgustiku olemasoluks. Samuti sooviti välja selgitada, milline on Viimsi valla mandriosa rohevõrgustiku hetkeolukord.

„Viimsi on üks väheseid Eesti valdu, mis on koostanud eraldi rohevõrgustiku teemaplaneeringu. Tavapäraselt käsitletakse rohevõrgustikuga seonduvat omavalitsuste üldplaneeringutes, kuid seda mitte nii täpselt, kui Viimsi vald kajastas oma teemaplaneeringus,“ ütleb vallavanem Illar Lemetti.

Rohevõrgustik on Viimsi valla elurikkuse säilitaja, selle kaitsja, kliima soojenemisega kaasnevate keskkonnariskide leevendaja ja keskkonna rikastaja. Hästi kavandatud rohestruktuur peaks tagama selle elurikkuse ja ökoloogiliste koridoride toimimise, so ühendustee elupaikade vahel, mis hõlbustab loomade liikumist toitumis- ja paljunemisaladele ning võimaldab infovahetuse levikut. Samuti pakub see loodushüvesid inimestele. Viimsi rohevõrgustiku eesmärk on säilitada maastikuline ja bioloogiline mitmekesisus – metsakooslused, poollooduslikud ja looduslikud niidud ja neid ühendavad koridorid.

Koostatud uuring käsitles põhjalikumalt nelja eri valdkonda. Esiteks loomastiku ja elupaikade alusuuringud Viimsi rohevõrgustikus. Teiseks linnustiku alusuuring rohevõrgustiku toimivuse hindamiseks. Kolmandaks teemaplaneeringut muutvate detailplaneeringute ülevaade. Neljandaks rohevõrgustiku kasutus- ja taluvuskoormus. Iga valdkonnaga tegelesid vastava ala spetsialistid.

Mida selle käigus teada saadi, sellest räägivad lähemalt uuringu koostajad värskelt ilmunud Viimsi Teataja artiklis.
Uuringuga saab täpsemalt tutvusta valla kodulehe uuringute sektsioonis.