Viimsi vald hakkab aprillist maksma 250 euro suurust koduse mudilase toetust

Viimsi vallavolikogu kiitis teisipäeval heaks määruse, mis sätestab lasteaias või lapsehoius mittekäiva lapse toetuse maksmise tingimused.

„Hetkel kehtivate haridustoetuste abil leevendatakse lapsevanema omaosalust erinevate hoiuteenuste eest tasumisel,“ selgitab abivallavanem Annika Vaikla. „Seni on puudunud võimalus toetada vanemat, kes veel ei soovi või ei saa last kollektiivi viia.“ Lisaks on see võimalus nende perede toetamiseks, keda abistab lapsehoidmisel lapse mõni teine lähikondne. „Käesoleva korra põhieesmärk on võimaldada lapsevanemal olla pikemalt lapsega kodune või toetada muud tüüpi koduhoidu,“ selgitas Vaikla. Toetust saab taotleda juhul, kui laps pole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja ja lapse eest ei maksta lapsehoiutoetust.

„Aasta-aastalt on nõudlus lasteaiakohtade järele Viimsis tõusnud, mille tulemusena on järgmiseks õppeaastaks lasteaiakoha järjekorras 570 last. Koduse lapse toetus on täiendav positiivne meede, mis aitab kohe praegu leevendada lasteaiakohtade puudusest tingitud olukorda, aga paralleelselt tegeleb vallavalitsus ka hanke ettevalmistamisega eralastehoiu ja eralasteaia teenuse täiendavaks osutamiseks Viimsis,“ selgitas vallavanem Illar Lemetti. „Hanke eesmärk on motiveerida eraettevõtjaid looma täiendavaid lasteaia- või hoiukohti Viimsis.“

Uus koduse lapse toetus on mõeldud peredele, kus kasvab 1,5-3-aastane laps, kes ei kasuta kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius. Toetuse ühe kuu summaks kinnitati 250 eurot koduse lapse kohta. Sarnane toetus kehtib ka mõnedes teistes Harjumaa omavalitsuses, kus toetuse suurus on 130-150 eurot.

Õigus toetuse taotlemiseks Viimsis tekib vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmise lõppemise kalendrikuule järgnevast kuust kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Toetuse maksmine lõpeb, kui laps on saanud 3-aastaseks või läinud koolieelsesse lasteasutusse või lapsehoidu. Nii lapsevanemad kui laps, kellele toetust taotletakse, peavad olema elanikena registreeritud Viimsisse.

Määrus jõustub 1. aprillist.