Viimsi vald jätkab LED III projektiga – teevalgustusse investeeritakse ligi miljon eurot

Autor: Alar Mik

Vallavalitsus sai järjekordse positiivse otsuse tänavavalgustuse renoveerimiseks esitatud taotlusele ja nüüd käib juba kiire ettevalmistustöö Viimsi LED III projektiga alustamiseks.

Märtsi alguses tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsuse toetada tänavavalgustuse uuendamise taotlusvoorust ühtekokku 20 kohaliku omavalitsuse projekti 12 838 079 euroga, millele omafinantseeringuna lisandub 5 837 060 eurot (taotlusi esitati III vooru 28 omavalitsuse poolt). Ka Viimsi valla LED III projekt sai positiivse otsuse. Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014–2020 meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ kavandatud tegevuste elluviimiseks. Meetme töötas välja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Varasemalt on vald saanud toetust Haabneeme projektile LED I ning hetkel on töös LED II projekt.

LED I projekti kogumaksumus 999 430 eurot / 402 valgustuspunkti.
LED II kavandatav maksumus 980 000 eurot / ca 500 valgustuspunkti.
LED III kavandatav maksumus 974 000 eurot / ca 480 valgustuspunkti.
KOKKU investeeringute maht ligi 2 953 430 eurot / ca 1 380 renoveeritud valgustuspunkti.

pit
LED projektide alade paiknemine Viimsi poolsaarel. Aluskaart: Maa-amet.

Tööd saavad toimuma 13 piirkonnas

Viimastel aastatel on vallavalitsus tänavavalgustuse renoveerimisel ulatuslikke investeeringuid teinud läbi erinevate projektitoetuste. Valminud on tänavavalgustuse arengukava, mis valdkonna arengut suunab ja eesmärgid seab. Haabneeme aleviku keskuses on tänavavalgustus nüüdseks KIK-i toel täielikult renoveeritud (402 uut valgustuspunkti), töös on ka LED II projekt (ehitushanke ootel) valgustuse parendamiseks 18 erinevas valla piirkonnas (eeldatavalt ligi 500 uut valgustuspunkti). LED III projekt on samuti vallaülene, hõlmates enda alla 13 piirkonda: Viimsi alevik (2 eraldi piirkonnaga), Haabneeme alevik (3 piirkonnaga), Pringi küla (4 piirkonnaga), Püünsi küla (1 piirkonnaga), Metsakasti küla (2 piirkonnaga) ja Randvere küla (1 piirkonnaga). LED projektide kavandamisel ja elluviimisel on lähtutud põhimõttest, kus alustati enim renoveerimist vajavatest ja energiakulukamatest piirkondadest ja järjest liigutakse edasi.

LED-valgustuse osakaal 45%ni

Viimsi vallas oli 2020. aasta alguse seisuga kokku 5 636 valgustuspunkti, millest aasta alguse seisuga on LED-id ligi 30%. Töös olev LED II projekt tõstab selle näitaja ligikaudu 37%ni ja algav LED III projekt viib osakaalu 2022. aastaks juba 45%ni. Kavandatavatel tegevustel on otsene mõju aastase elektrienergia tarbimise vähendamisele 158 MW/h võrra aastas, mis omakorda tähendab süsihappegaasi emissiooni arvestuslikku vähenemist 172 tonni võrra. Rahalises väljenduses tähendab projekt kokkuhoidu ligikaudu 20 000 eurot aastas.

Pooltuhat uut LED valgustit ja kaasaegne juhtimine

LED III projektiga hõlmatavates piirkondades varieerub valgustite võimsus 70 vatist kuni 250 vatini ning paljudes kohtades ei vasta valgustus enam tänapäevastele nõuetele, ka esineb pimedaid alasid. Kokku asub projektiga hõlmatud 13 piirkonnas 474 renoveerimist vajavat tänavavalgustuspunkti (praegune arv, mis tööde käigus kindlasti suureneb 480-490 punktini).

Uued võimsused on esialgu kavandatud valdavalt 40-vatiste valgustitega, osalt ka kuni 90-vatiste valgustitega. Projekti käigus on vajalik valgustuspunktide tihedus üle vaadata ja optimeerida, vältimaks pimedate lõikude või valgustusreostuse teket. LED I projektiga on Haabneemes kasutusele võetud tänapäevane tehasepoolne juhtimissüsteem, mis võimaldab operatiivselt häiretele reageerida ja valgustust reguleerida. Samuti on plaanis kõik uued LED II ja III projekti käigus paigaldatavad valgustid liita nutika CityTouch juhtimissüsteemiga. Süsteemi sisestatud detailsed andmed, alates vundamendist kuni valgusti parameetriteni, võimaldavad infot analüüsida ja ülevaateid rajatud süsteemist luua (georefereeritud päringud, loendid jms).

Uus valgustus tuleb 44 teele LED III piirkonda jäävate kaablite kogupikkus on praegu 13,7 km, millest maakaablid moodustavad 3 km ja õhukaablid 10,7 km. Projekti alal asub 474 asendamist vajavat valgustuspunkti, mille nominaalne koguvõimsus on 8720 W. Valgustusmaste on ühtekokku 472. Kus võimalik, viiakse õhukaabel maa alla. Suur osa mastidest on võrguettevõte (Imatra Elekter AS) omanduses, kes on projektile oma kooskõlastuse andnud. Nendel mastidel, kus asuvad lisaks elektri- või sidekaablid (ja kus võrguettevõtteid neid kaableid maa alla ei vii) asendatakse vaid valgustid.

Uusi metallist maste on kavas paigaldada 156

Metallmastidega uue teevalgustuse saavad Viimsi alevikus Nelgi tee, alates Tulbi tee ristmikust kuni lõpuni, Iirise tee, Amarülluse tee, Daalia tee, Begoonia tee, Orhidee tee, Asalea tee, Levkoi tee, Tare tee, Suur-Gerbera tee, Gerbera tee, Astilbe tee, Pojengi tee, Astri tee. Haabneeme alevikus saavad metallmastidega lahenduse Õuna tee, Melba tee, Pihlaka tee, Tellissaare tee, Lumemarja tee ja Hõbepaju tee. Pringi külas Mere tee. Jätkatakse valgustite vahetamisega Rohuneeme teel, alates Hundi teest kuni Pandju saareni ning Rohuneeme tee algusest kuni LED I projekti lõiguni Kaluri teel, lisaks külgneval Sõpruse tee lõigul ja Paadi teel. Puitmastidel valgustite vahetus tehakse Metsakastis Kirsi ja Pirni piirkonna teedel ning Uuesauna teel. Randveres Silva ja Vaheaia – Kirikaia piirkonna teedel.

Investeering ligi miljon eurot

Viimsi LED III projekti kogumaksumus on 974 113,56 eurot, millest toetus moodustab 701 361,76 eurot ja valla omaosalus on 272 751,80 eurot. Projekt on kavas läbi viia ajavahemikus aprill 2020 kuni juuni 2022. Projekti tegevused jaotuvad neljaks: projekti administreerimistöö, projekteerimine, ehitustöö ning omanikujärelevalve. Vallavalitsusel on kavas esimene hange välja kuulutada juba aprillis ning projekteerimistöödega saada valmis aasta lõpuks, et 2021 talvel kuulutada välja ehitushange.

Lõpetuseks tahan tänada ja teha suure kummarduse meie meeskonnale, kes juba kolmandat korda nägid vaeva, et vallale rahastus tuua. Aitäh tubli töö ja jätkuva pühendumise eest: valla teevalgustuse valdkonna vedaja kommunaalvaldkonna peaspetsialist Taavi Valgmäe, projektijuht Jaan Urb, konsultant ja tehniliste arvutuste tegija Toomas Roosna ning valla käidumeister Tõnu Roosna!

Projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.