Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava ootab ettepanekuid

HHAK on Viimsi valla heakorra ja haljastuse ning seotud valdkondade (kalmistud, mänguväljakud, rannad, lemmikloomandus, avaliku ruumi inventar ja avalik haljastus) arengu alusdokument, mis kirjeldab meetmed avaliku ruumi ja elukeskkonna tasakaalustatud arenguks, arvestades erinevaid aspekte. Lisaks arengutele tuuakse välja perspektiivsed lisanduvad pargi- ja haljasalad, antakse suunad randade arendamiseks, tuuakse välja erinevaid tegevusi senise elukeskkonna rikastamiseks. Arengukava annab suunised valdkonna kompleksseks arenguks, näitab ära olemasolevad puudused ja pakub välja võimalikud lahendused.

Arengukavas kirjeldatakse põhjalikult olemasolevat olukorda, esitatakse perspektiivsed lahendused ja maksumused ning tegevuskavas osas on toodud perspektiivsete lahenduste investeerimisprogramm, soovitatud valdkonna edasise arendamise suunad ja kava nende elluviimiseks. Arengukava lisades on esitatud olemaoslev olukord ja kavandatavad tegevused graafiliselt (lisad 1 ja 2). HHAK eesmärk on pakkuda parimat võimalikku avaliku ruumi teenust valla elanikele.

Arengukavaga saab tutvuda siin: http://www.mab.ee/Viimsi_HHAK.html

Vallavalitsus ootab kõiki heakorraga seotud valdkondade arengutele kaasa mõtlema – arengukava ettepanekuid saab saata kuni 28.11.2018 e-posti aadressile arengukava@viimsivv.ee