Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia esitamise tähtaeg!

2018. aasta Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia esitamiseks on veel aega 31. detsembrini!

Ettepanek peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:

  • andmed isiku või koosluse kohta, kelle osas preemia andmise ettepanek tehakse;
  • ülevaade isiku või koosluse kultuuri- või spordialasest tegevusest;
  • argumenteeritud hinnangut, miks just konkreetne isik või kooslus on ettepaneku tegija hinnangul preemia vääriline.

Viimsi Vallavalitsus ootab ettepanekuid aadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond 74001 või e-posti aadressile aastapreemia@viimsivv.ee.

Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule, elutööpreemia võib määrata ainult füüsilisele isikule.

Riigi Teatajas avaldatud Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 määruse nr 20 Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutöö preemia statuut tervikteksti leiab: https://www.riigiteataja.ee/akt/428112015005

Lisainfo:

Viimsi valla haridus- ja kultuuriamet
Marje Plaan, kultuuritöö koordinaator
telefon: 602 8866, e-post: marje@viimsivv.ee