Viimsi valla teevalgustuse arengud 2019. aastal

Autor: Alar Mik

Käesoleval aastal on valla teevalgustus kasvanud 5324 valgustuspunktilt oktoobri lõpuks 5650 punktini. Võrrelduna eelmise aastaga (2018 kasv 285 punkti) on kasv 326 punkti, töödel seati põhirõhk mahukamatele objektidele ja eesmärgiks võeti kogu valla põhiteevõrk valgustatuks saada.

Teedeehituslike töödega rajati 147 uut valgustuspunkti

Teevalgustust rajati eraldi tegevusena ning mahukamate teedeehituslike tööde koosseisus. Teetöödest oli suurimaks objektiks Reinu tee valgustamine, kus paigaldati 100 uut Philipsi LED-valgustit (sh ülekäiguraja valgustus), võimsusega vahemikus 16 W kuni 61 W (lisaks uue valgustuse ehitusele vahetati tööde käigus välja 12 amortiseerunud valgustit). Reinu tee valgustamistööde maksumuseks kujunes 265 153 eurot, töid teostas YIT Infra Eesti AS-i alltöövõtja Elektritsentrum AS. Teiseks suurimaks tööks oli Vehema tee II etapp, mille käigus paigaldati alates Tulbi teest kuni Pärnamäe teeni 41 uut Philipsi LED-valgustit (sh ülekäiguraja valgustus), mille võimsused varieerusid vahemikus 18 W kuni 68 W.

Teevalgustustööde maksumus oli 85 316 eurot, töid teostas Altos Teed OÜ alltöövõtja Elektritsentrum AS. Vana õhuliinidega Vehema tee valgustus mahuga 29 masti demonteeriti ja sellega renoveeriti muuhulgas Krillimäe tee amoritseerunud süsteem ja tehti mõnes kohas valgustuspunktide parendusi. Lisaks sai Vehema teelt alanud Lageda tee pime lõik 6 valgustit kergliiklustee ehituse raames, valgustustööde maksumus oli 4017 eurot. Teedeehituslike töödega panustati valla tänavavalgustuse rajamisse ühtekokku 354 486 eurot.

Töid tehti mitemetes külades

Käidutööde raames telliti valla käidukorraldajalt AS-ilt KH Energia-Konsult väiksemahulisi valgustustöid (kuni 6 punkiga) ühtekokku 13 objektile (teele), millest osad on veel töös. Valgeks sai Soosepa tee lõik alates Soosepa põigust kuni Pärnamäe teeni (52 W LED-valgustid), Lännekalda tee läbiva liiklusega lõik sai 3 valgustit (19,6 W LED-valgustid). Randveres asuvale Kadri teele paigaldati 40,5 W LED-valgustid (5 punkti).

Metsakasti tee lõigule lisandus 2 valgustit, Ploomi teele 2 valgustit, Põldheina tee alguse pime lõik sai 3 valgustiga valgustuse, Männikäbi tee sai 5 valgustiga valgeks, Kasteheina teele paigaldati juurde 6 valgustit ja eraldi valgustati Metsaveere ristmik, Hundinuia tee sai 2 valgustit ja Kabelikivi tee Muugal sai 5 valgustiga paigaldise. Kõikidele eelmainitud teedele paigaldati 31,5 W Philipsi LED-valgustid. Püünsis asuvale Sinilille teele paigaldati pärast elektriliinide töid 2 valgustit ning Mesilase teele paigaldatakse 1 valgusti. Tagakäära tee valgustamata lõigule paigaldati 2 valgustit. Kokku on erinevate väiksemahuliste valgustustööde mahuks 69 416 eurot.

Pilt on eemaldatud.
Mastide paigaldus Tulbi teel. Foto Alar Mik

Mänguväljakud saavad valgeks Ka on sel aastal kavas rõhku panna mänguväljakute valgustamisele. Töös ongi veel valgustuse rajamine Haabneeme ranna mänguväljakule (3 valgustit) ja spordiväljakule (1 valgusti). Lisaks on kavandatud valgustada mitmed mänguväljakud ja külaplatsid – mõisapargi mänguväljak (2 valgustit), Tammneeme mänguväljak (3 valgustit), Äigrumäe mänguväljak ja külaplats (1 valgusti), Kelvingi mänguväljak (1 valgusti) ja Muuga mänguväljak (1 valgusti). Mänguväljakute valgustamistööde maksumus on kokku ligi 28 700 eurot.

Valla põhiteede võrgu valgustamine Eraldi korraldati hange suuremahuliste teevalgustustööde teostamiseks. Hange viidi läbi viie erineva tee valgustamiseks ja hanke võitsid kolm erinevat ettevõtet erinevates osades. Randvere külas rajati Kibuvitsa teele ja Tiitsu teele õhuliinidel tänavavalgustus, kokku paigaldati kummalegi teele 15 LED-valgustit, võimsusega 31,5 W. Tööd teostas Kibuvitsa teel AS Elero (maksumus 18 000 eurot) ja Tiitsu teel AS KH Energia-Konsult (maksumus 27 072 eurot). Muuga teel jätkati radarjuhtimisega valgustuse ehitamist kuni Kordoni teeni. Kokku sai Muuga tee juurde 19 liikumisanduriga Philipsi 61 W LED-valgustit. Tööd teostas Muuga teel samuti KH Energia-Konsult, maksumuseks kujunes 63 528 eurot. Metsakasti külas asuval Heinamaa teel rajati 7 valgustiga teevalgustussüsteem, kuhu paigaldati 27 W Vizulo LED-valgustid ning Viimsi aleviku ja Pärnamäe küla vaheline Tulbi tee (end Tulbiaia tee) sai valgeks 15 tk Vizulo 45 W LED-valgustiga. Kummalgi teel teostas tööd OÜ ProSystem, tööde maksumus kokku 64 800 eurot.

Teevalgustustöödega valgustati valla põhi- ja kogujateid, et tagada liiklusohutus suurema liikluskoormusega teedel. Teevalgustustööde maksumus ühtekokku on 173 400 eurot, mille käigus paigaldati 71 uut LED-valgustit. Keskmiseks valgustuspunkti hinnaks kujunes hanke tulemusel 2442 eurot.

Tark juhtimissüsteem ja arengukava Käidukorraldusse lisandus 10 kuuga täiendavalt 95 punkti valgustusmahtu. Suure osa sellest hõlmas Haabneeme aleviku LED-valgustus, kus 340 demonteeritud valgusti asemele tuli 402 uut punkti ja hooldatavate valgustuspunktide suurenemine toimus 61 punkti võrra.

Kõik uued rajatud süsteemid ühendatakse ka targa juhtimissüsteemiga CityTouch, peamiselt rakendatakse kilbipõhist juhtimist, kus juhtimissüsteem tagab ühtse kilpide sisse-välja lülitamise (20 lux + 90 sek), samuti suuremate rikete korral (näiteks peakaitsme või väljund fiidrite kaitsmete rakendumisel) koheselt teavituse ja võimaluse viga tuvastada jm.

Ühtekokku on Viimsi vald investeerinud sel aastal tänavavalgustuse rajamisse ja seeläbi liiklusohutusse ligi 625 000 eurot, millele lisanduvad veel Haabneeme LED-valgustuse projekti tegevused. Valla teevalgustuse mahust on oktoobri lõpu seisuga ligi 27% LED-valgustus – kogu see üleminek on toimunud viimase 4 aastaga, varem oli LED-ide osakaal 0%.

Lähiajal kinnitatakse ka Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava 2019–2029 (TVAK), mis näeb ette ühe põhilise tegevusena teevalgustuse renoveerimise ja tarkade süsteemide kasutuselevõtu ning teiseks on rõhk pimedate teede valgustamisel, kus on põhimõte suurema liikluskoormusega teedelt liikuda järg-järgult vähesema liiklusega teedele.
Vallavalituse jaoks on tänavavalgustuse valdkonna arendamine jätkuv prioriteet, teevalgustuse otsene mõju on liiklusohutus ning samuti aitab see kaasa turvalise keskkonna loomisele.

Valla teevalgustus 2019: statistika ja arvnäitajad

  • Viimsi valla teevalgustuse suurus 5650 valgustuspunkti
  • 2019 aastal juurde lisandunud 326 valgustuspuntki
  • Käidutöödega vahetatud olemasolevaid lampe 243 tk
  • Valgusteid remonditud  79 tk
  • Grafitit eemaldatud valgustuse kilpidelt 12 tk
  • Erinevaid rikkeid kõrvaldatud 300 tk
  • Keskmine uue punkti maksumus 2442 eurot (punkti ehitamisel)
  • Keskmine uue punkti maksumus 1600 eurot (punkti lisamisel)