Volikogu esimehe pöödumine volikogu liikmete poole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. novembril toimus Viimsi Vallavolikogu erakorraline koosolek, kus volikogu esimees Taavi Kotka tegi pöördumise volikogu liikmete poole.

Loe pöördumist:

Lugupeetud volikogu liikmed

23. novembril esitas volinik Ants Erm ettepaneku tühistada Volikogu 7.11.2017 istungil vastu võetud Volikogu otsused nr 87, nr 88, nr 89, nr 90, nr 91, nr 92, nr 93, kus kinnitati Volikogu alatiste komisjonide liikmed. Seletuskirjas tuuakse välja, et antud otsuste vastuvõtmisel ei ole pööratud tähelepanu Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §47 lõikele 1 punkt 3, mis ütleb, et volikogu komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. Viimsi vallavolikogu erakorralise istungi on kokku kutsunud Ants Erm, Mari-Ann Kelam, Oliver Liidemann, Priit Roobas, Ivo Rull ja Oksana Šelenjova.

Lähtuvalt sellest pean vajalikuks lisada omapoolsed kommentaarid antud olukorrale. Teen põgusa ülevaate eelmisest vallavolikogu istungist, kus osalesid ka tänase erakorralise istungi kokkukutsunud. Istungi protokoll on avalik ning kättesaadav meie valla kodulehel.

Komisjonide kooseisude komplekteerimisel esitas komisjoni esimees liikmete nimekirja, mille järel küsisin volinikelt, kas on täiendavaid küsimusi või ettepanekuid. Protokollis on väljatoodud:
1.     Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu poolt hääletas 19 volinikku, 0 vastu, 0 erapooletut;
2.     Noorsoo- ja hariduskomisjoni koosseisu poolt hääletas 17 volinikku, 0 vastu, 2 erapooletut;
3.     Kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu poolt hääletas 17 volinikku, 0 vastu, 2 erapooletut;
4.     Sotsiaalkomisjoni koosseisu poolt hääletas 16 volinikku, 3 vastu, 0 erapooletut;
5.     Maa- ja planeerimiskomisjoni koosseisu poolt hääletas 16 volinikku, 3 vastu, 0 erapooletut;
6.     Keskkonna- ja heakorrakomisjoni  koosseisu poolt hääletas 14 volinikku, 3 vastu, 2 erapooletut;
7.     Transpordi- ja turvalisusekomisjoni koosseisu poolt hääletas 16 volinikku, 2 vastu, 1 erapooletu.

Millised on järeldused? Võttes arvesse asjaolu, et koalitsioonil on 12 kohta volikogus ning istungil osales 19 volikogukogu liiget ja kõikide komisjonide koosseisu poolt hääletas rohkem kui 12 volinikku, saan öelda, et kõikide komisjonide liikmete komplekteerimist toetas vähemalt 2/3 vallavolikogu koosolekul osalenud volinikest.  Viie komisjoni puhul oli toetus koguni 84-100%.

Minnes tagasi koosoleku kokkukutsujate põhjenduste juurde, kus märgiti, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §47 lõige 1 punkt 3 sätestab, et volikogu komisjonide koosseisude komplekteerimisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude osakaalu, pean ütlema, et antud punkt ei ole üheselt arusaadav. Proportsiooni arvutuskäike on mitmeid ning nii võib iga vaatleja luua omale sobiva mudeli.

Näitena segadusest saab välja tuua lahenduskäigu, mis ütleb, et kui Viimsis on 21 volikogu liiget, siis ühe liikmega erakonnal või valimisliidul on volikogu koosseisust ca 4,7%. Kahe liikme puhul tähendaks see 9,5% ning kolme liikme puhul 14,3% koosseisust. Kui arvestada proportsiooni loomisel volikogu komisjonide ülest mudelit, on antud proportsiooni loogika opositsioonile täna tagatud.

15. novembril andis Vabaerakonna Riigikogu fraktsioon edasi arupärimise Õiguskantslerile, milles uurib, kas volikogude komisjonide moodustamise säte KOKS-s vastab õigusselguse põhimõttele. Ühtlasi soovitakse selgust proportsionaalsuse põhimõtte tõlgendamisel. Meie ettepanek on oodata ära Õiguskantsleri esmane õigushinnang vältimaks suuremat segadust.

Meie meeskonna eesmärk on tagada volikogus töörahu ning tuua istungisaali konstruktiivne debatt. Teatraalsete etenduste najal poliitilise agenda teostamine ei ole viimsilaste huvides, kahjustades sellega ka volikogu kui institutsiooni usaldusväärsust.  

Lisaks teatan, et koalitsioonierakondade esindajad loobuvad selle volikogu istungi tasust, kuna me ei toeta poliitilist showd vaid näeme volikogu töö rolli sisuliste diskussioonide kohana.

Taavi Kotka
Viimsi Vallavolikogu esimees